Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

VERYCOOK SAS is de uitgever van de service Verycook.nl en wordt hierna aangeduid als " Verycook " voor de doeleinden hiervan. 

Verycook hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en uw Persoonsgegevens en heeft zich er altijd toe verbonden de Persoonsgegevens van haar klanten en prospects alleen te gebruiken voor zover dat nodig is voor de goede werking van de website www.Verycook.nl en de levering van haar aanbiedingen en diensten. Met persoonsgegevens wordt bedoeld informatie die betrekking heeft op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen, direct of indirect (hierna de " persoonsgegevens "genoemd). 

Het verzamelen en verwerken van de gegevens gebeurt in overeenstemming met het geldende wettelijke kader voor de bescherming van persoonsgegevens en in het bijzonder met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 (hierna de " Verordening "genoemd). 

Het doel van dit Privacybeleid is dan ook om meer in detail uit te leggen hoe wij omgaan met uw Persoonsgegevens, wanneer wij deze verzamelen, waarom wij deze verzamelen en wat wij ermee doen (hierna het " Beleid "genoemd). 

Dit beleid is bedoeld voor klanten, prospects en bezoekers van Verycook tijdens het surfen op www.Verycook.nl (hierna de " Site"  ) .  Het beleid maakt integraal deel uit van de Algemene Verkoopvoorwaardenvan de  Site. 

1. Wie verwerkt uw persoonlijke gegevens?

Verycook is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van uw Persoonlijke Informatie. We implementeren processen die gericht zijn op diensten en relatiebeheer met onze klanten en prospects om elk van hen in staat te stellen hun voertuig te onderhouden en te repareren.

Verycook voert maatregelen uit om de vertrouwelijkheid, veiligheid en integriteit van de persoonsgegevens van de klant te garanderen en verbindt zich ertoe om ervoor te zorgen dat zijn dienstverleners aan wie het bepaalde diensten uitbesteedt, hetzelfde niveau van veiligheid garanderen als aan zijn eigen diensten.

2. Wanneer verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

In de loop van onze relatie kan u gevraagd worden om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer :

 • u maakt een account aan op de Site;

 • u koopt onze producten of diensten;

 • wanneer u contact opneemt met onze dienst na verkoop, een klacht indient of, meer in het algemeen, wanneer u in contact komt met onze klantrelatieteams en, meer in het algemeen, tijdens elk ander direct contact met onze teams ;

 • wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief, wanneer u deelneemt aan marketingstudies of aan een wedstrijd of wanneer u aanbiedt om meningen achter te laten op de Site en deze te delen met de gemeenschap van klanten;

 • Wanneer u de Site bezoekt, gebruiken we cookies, kleine tekstbestanden die op uw apparaat (computer, tablet of mobiel) worden opgeslagen.

3. Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Wanneer u onze Site en onze diensten gebruikt, verzamelen en verwerken wij uw Persoonlijke Gegevens. De Persoonsgegevens die door Verycook worden verzameld, hebben betrekking op de volgende gegevens:

 • Persoonlijke gegevens van beleefdheid en contact: naam, voornaam, telefoonnummers, postadressen, e-mailadres.

 • Voertuiggegevens: merk, model en cilinderinhoud, als u deze gegevens in uw klantaccount heeft ingevoerd.

 • Voertuiggegevens: kenteken, als u ons het kenteken heeft gegeven.

 • Verbindingsgegevens: IP-adres.

 • Gegevens met betrekking tot de transacties die op de Site worden uitgevoerd: klantnummer, factuurnummers, pakketnummers, ordergeschiedenis, verkoopnummers en ordernummers.

 • Gegevens met betrekking tot uw communicatie met onze klantenservice: stem, als u geen bezwaar heeft gemaakt tegen de opname ervan.

4. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonlijke gegevens?

Voor bepaalde behandelingen vragen we een specifieke overeenkomst. Wanneer dit het geval is, kunt u het te allen tijde intrekken.

Verycook verwerkt uw Persoonsgegevens alleen voor een van de volgende wettelijk toegestane doeleinden:

 • Uitvoering van een contract, bijvoorbeeld om een inkooporder te verwerken en uit te voeren;

 • het nakomen van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het bewaren van facturen ;

 • als het in het legitieme belang van Verycook is;

 • wanneer u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw Persoonsgegevens.

Voorbeelden van legitieme belangen waarin de verordening voorziet, zijn onder meer fraudepreventie, direct marketing en het delen van gegevens binnen een groep bedrijven.

Om zijn betalingen te beveiligen, maakt Verycook gebruik van systemen die geautomatiseerde besluitvorming mogelijk maken. Deze processen, gericht op fraudebestrijding, zijn gebaseerd op verschillende parameters (inkoopvolume, mandagebedrag, frequentie, etc.) en maken het mogelijk om een orderscore vast te stellen. Het resultaat van deze score wordt doorgegeven aan de betalingsdienstaanbieders van Verycook en aan de banken die uw betaalmiddelen uitgeven voor een veilige toegang tot uw rekeningen. Deze verwerking en de voorwaarden voor haar communicatie worden geïmplementeerd om te voldoen aan de vereisten van de Europese richtlijn betreffende betalingsdiensten.

Doel van de behandeling

Juridische grondslag

Categorieën van persoonsgegevens (bedoeld in punt 3)

Zoek naar aan het voertuig aangepaste onderdelen.

Contract

Voertuiggegevens

Pre-sales service (advies, informatie, prijsopgave, opvolging) via e-mail, chat of telefoon.

Contract

Persoonlijke gegevens van de beleefdheid en het contact; gegevens over het voertuig; gegevens met betrekking tot de transacties die op de Site worden uitgevoerd.

Beheer van uw klantenrekening, uw bestellingen, leveringen, facturen.

Contract

Persoonlijke gegevens van de beleefdheid en het contact; gegevens over het voertuig; gegevens met betrekking tot de transacties die op de Site worden uitgevoerd.

Klantrelatiebeheer (telefoon, chat, e-mail), het volgen van bestellingen, after-sales service, retouren van producten en terugbetalingen.

Contract

Persoonlijke gegevens van de beleefdheid en het contact; gegevens over het voertuig; gegevens met betrekking tot de transacties die op de Site worden uitgevoerd.

Elektronische commerciële prospectie.

Toestemming

Persoonlijke gegevens van de burgerij en de contactpersoon; Gegevens over het voertuig; Gegevens over de transacties die op de Site worden uitgevoerd.

Analyse en prestaties van onze Site om de inhoud, producten en diensten op onze Site te verbeteren.

Legitiem belang van Verycook

Inloggegevens (zie paragraaf 8: Definitie en rol van cookies).

Gerichte reclame of gedragsreclame.

Toestemming

Inloggegevens (zie paragraaf 8: Definitie en rol van cookies).

Statistische studies, marketingstudies, analyses, om onze diensten en aanbiedingen te verbeteren.

Legitiem belang van Verycook

Voertuiggegevens; gegevens met betrekking tot transacties die op de Site worden uitgevoerd.

Deelname aan wedstrijden.

Toestemming

Persoonlijke gegevens van beleefdheid en contact.

Product recall-campagne.

Wettelijke verplichtingen

Persoonlijke gegevens van beleefdheid en contact; gegevens met betrekking tot de transacties die op de Site worden uitgevoerd.

Meting en analyse van de klantervaring (verzameling van meningen van klanten over producten, aanbiedingen en diensten).

Legitiem belang van Verycook

Persoonlijke gegevens van beleefdheid en contact; gegevens met betrekking tot de transacties die op de Site worden uitgevoerd.

Opleiding, meting en verbetering van de kwaliteit van de Dienst.

Toestemming

Gegevens met betrekking tot uw communicatie met onze klantenservice.

Zorg voor de cybersecurity van de website en het onderhoud ervan in operationele staat.

Wettelijke verplichtingen

Inloggegevens (zie paragraaf 8: Definitie en rol van cookies).

Informatie of reclameboodschappen over producten en diensten die vergelijkbaar zijn met de producten en diensten die al op onze site zijn besteld.

Legitiem belang van Verycook

Persoonlijke gegevens van beleefdheid en contact; gegevens met betrekking tot de transacties die op de Site worden uitgevoerd.

5. Hoe lang worden uw persoonlijke gegevens bewaard?

Voor verwerkingsdoeleinden die met name betrekking hebben op het aanmaken van uw klantenrekening en de geschiedenis van uw transacties die op de Site worden uitgevoerd, worden uw Persoonsgegevens bewaard zolang u een "actieve" klant bent en gedurende een periode van (5) vijf jaar vanaf uw laatste activiteit, bijvoorbeeld aankoop, verbinding met uw rekening of het aflopen van een garantie.

Voor facturatie, boekhouding en fiscale doeleinden worden uw persoonsgegevens gedurende een periode van (10) tien jaar bewaard in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen.

Uw mededelingen worden bewaard voor de duur die nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzonden en tot maximaal 6 maanden. Deze opnames worden op een veilige manier bewaard en alleen geautoriseerde personen hebben, binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden, toegang tot deze opnames.

6. Aan wie geven we uw persoonlijke gegevens door?

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden buiten de interne afdelingen en entiteiten van de Verycook Groep die rechtstreeks of onrechtstreeks eigendom zijn van Verycook en die gemachtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken voor de specifieke doeleinden die in Sectie 3 worden beschreven.

Het is echter mogelijk dat wij uw Persoonsgegevens moeten doorgeven aan naar behoren geautoriseerde externe dienstverleners waarmee wij samenwerken, namelijk bepaalde gespecialiseerde dienstverleners voor de volgende specifieke doeleinden:

 • banktransacties (bv. banken, betalingsdienstaanbieders) ;

 • klantrelatiebeheer (bijv. callcenters) ;

 • after-sales service (bijv. expertisecentra) ;

 • de levering van producten (bv. dragers) ;

 • informatief (bv. het verzenden van de ordervalidatie e-mail); en

 • klantervaring (bijvoorbeeld het versturen van tevredenheidsenquêtes om de tevredenheid van de klant over ons merk te meten, meningen over onze producten of diensten).

Voor deze laatste kunnen Verycook en zijn onderaannemers per e-mail contact opnemen met de gebruiker om hem uit te nodigen, zonder vergoeding, om een online mededeling te doen over de verslag/kwaliteit van het op de site gekochte product of om hun Verycook-klantenervaring te delen.

Verycook nodigt de Gebruiker uitdrukkelijk uit om de Algemene Gebruiksvoorwaarden (GCU) te lezen, die integraal deel uitmaken van zijn beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Wanneer wij gebruik maken van internationale dienstverleners die buiten de Europese Unie gevestigd zijn, worden alle noodzakelijke maatregelen en formaliteiten genomen om de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te waarborgen en te beschermen en om de overdracht van de Gegevens te beveiligen.

7. Wat zijn uw rechten en hoe oefent u ze uit?

U hebt recht op informatie, evenals een recht op toegang, rectificatie, beperking, verzet, verwijdering, onderdrukking en overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens, dat u om legitieme redenen kunt uitoefenen, en onder voorbehoud van eventuele legitieme dwingende redenen die Verycook heeft voor het bewaren van uw Persoonsgegevens.

Je hebt het recht om het te vragen:

 • Toegang tot en rectificatie van uw persoonlijke gegevens. Houd er rekening mee dat u uw persoonlijke gegevens te allen tijde kunt raadplegen en wijzigen vanuit de sectie "mijn account".

 • Beperking van de verwerkingHet de vos Données personnelles.
  is belangrijk om op te merken dat dit recht alleen van toepassing is als u een legitieme reden hebt om dit te doen. Bijvoorbeeld: het betwisten van de juistheid van uw gegevens, het verdedigen of het uitoefenen van uw rechten in de rechtszaal.

 •  de vos Données personnelles.
  VerwijderenHoudtu de vos Données personnelles.
  er rekening mee dat u na het verwijderen van uw klantaccount niet meer in staat zult zijn om :

  • raadpleeg uw bestelgeschiedenis;

  • uw facturen te raadplegen of te downloaden;

  • raadpleeg uw vergoedingen;

  • gebruik uw coupons of vouchers;

  • een nieuw onderdeel, borg of garantie te retourneren, met het voordeel van het retouretiket tegen een voorkeurstarief.

 • Om  vis-à-vis des traitements exploités à des fins de prospections commerciales.
  uw recht van verzet vis-à-vis des traitements exploités à des fins de prospections commerciales.
  uit te oefenen  vis-à-vis des traitements exploités à des fins de prospections commerciales.
  Als vis-à-vis des traitements exploités à des fins de prospections commerciales.
  u zich zorgen maakt over de colportage:

  • per e-mail kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrieven door te klikken op de hypertekstlink om u af te melden, die in elke commerciële communicatie aanwezig is;

  • telefoonnummer, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw telefoonnummer door u gratis te registreren op www.bloctel.fr.

 • Om uw recht op overdraagbaarheiduit te oefenen .

 • Intrekking van uw .
  toestemmingWij.
  wijzenu.
  erop dat de intrekking van uw toestemming, die op elk moment mogelijk is, geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking van uw toestemming heeft plaatsgevonden.

U hebt ook het recht om specifieke en algemene post-mortem richtlijnen te formuleren met betrekking tot de opslag, verwijdering en communicatie van uw Gegevens.

Om uw rechten, die u te allen tijde kunt uitoefenen, te kunnen uitoefenen, moet uw verzoek tot uitoefening als volgt worden verzonden:

 •  pere-mail naar [email protected] met vermelding van uw naam, voornaam en e-mailadres

 • par voie postale accompagnée d’un justificatif d’identité à l’adresse :
  Verycook.nl, Compliance Customer Service, 6-8 boulevard Haussmann 75009 Parijs.

Verzoeken aan Verycook moeten uw persoonlijke gegevens bevatten die identiek zijn aan de gegevens die u hebt opgegeven bij het aanmaken van uw klantaccount (achternaam, voornaam, e-mail). Een kopie van het identiteitsbewijs is nodig voor de verwerking, in het geval van een verzoek dat per post en/of per e-mail wordt verstuurd en dat afwijkt van het klantaccount.

Wij sturen u een reactie binnen één (1) maand na ontvangst van uw aanvraag. In bepaalde gevallen kan deze termijn, vanwege de complexiteit van het verzoek of het aantal verzoeken, met twee maanden worden verlengd.

We hebben een Délégué à la Protection des Données personnelles (hierna de "DPO") bij de CNIL aangesteld om onze inzet voor het respect van uw privacy en uw rechten op uw Persoonlijke Gegevens aan te tonen.

Als u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met de  Verycook  DPO  via e-mail op   [email protected] 

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens niet in overeenstemming is met de geldende regelgeving, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (in Frankrijk, de CNIL).

8. Definitie en rol van cookies

Wat is een koekje?

Een cookie is een bestand dat wordt gedownload naar uw computer, tablet of ander mobiel apparaat wanneer u een website bezoekt. Dit bestand kan door de verzender voor de duur van de geldigheid ervan worden gelezen. Zij maken het mogelijk om bepaalde functionaliteiten (authenticatie, gebruik van diensten zoals chat, enz.) te laten functioneren en de betreffende terminal te herkennen telkens wanneer deze toegang krijgt tot digitale inhoud die cookies van dezelfde afzender bevat. Voor dit doel worden alleen de cookies zelf op uw apparaat geïdentificeerd. Uw persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer u daarvoor toestemming geeft of wanneer het nodig is dat u toegang krijgt tot de aangeboden diensten.

Welke informatie wordt verzameld?

Het IP-adres, de datum en tijd van de verbinding, het type apparaat, de gebruikte browser, het besturingssysteem, uw privacyvoorkeuren, de pagina's en de bekeken producten.

Welke soorten cookies worden gebruikt op de Site?

De Verycook Site gebruikt twee soorten cookies:

 • technische cookies, publieksmeting en personalisatie van aanbiedingen;

 • reclamekoekjes.

1. Technische cookies, publieksmeting en bieden personalisatiecookies aan

Onze Site maakt gebruik van zogenaamde technische cookies met als enig doel de goede werking van de Site te verzekeren en u de gevraagde diensten te leveren. Deze cookies, die essentieel zijn voor de navigatie, het bestelproces en het gebruik van onze diensten, zijn niet onderworpen aan uw toestemming.

Cookies worden ook geplaatst om uw verbinding te beveiligen, uw navigatie te vergemakkelijken, het publiek van onze website te meten en de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

U kunt de cookies echter op elk moment uitschakelen via uw zoekmachine (zie hieronder - Mijn cookies beheren).

U vindt hieronder de cookies die op de Site worden gebruikt, evenals het doel van elk van deze cookies:

Uitgeverij

Naam of Rollen

Doelstelling

Verycook

Sessie-identificatie, navigatiestatus, keuze van de gebruiker, winkelwagen...

Technische cookies die ons in staat stellen de goede werking van onze site te garanderen.

Xbot

VerycookMessenger

Technische cookies die de identificatie van de sessie mogelijk maken om een gesprek met de chatbot tot stand te brengen om je onderzoek te vergemakkelijken.

Iadvize

5737vvc / 5737last

Technische cookies die de identificatie van de sessie mogelijk maken om een gesprek met onze telefonische adviseurs op te zetten om u te helpen bij het plaatsen van uw bestelling.

Google

HSID

Beveiligingscookies om gebruikers te authenticeren, frauduleus gebruik van inloggegevens te voorkomen en gebruikersgegevens te beschermen tegen onbevoegde derden.

Google

Google Analytics (_gat/_gads/_ua55,_ua55_gid/-dc_gtm_UA / google tag manager)

Met deze publieksmeetcookies kunnen we het verkeer op onze site meten om de prestaties ervan te meten. Zij verzamelen alleen informatie met betrekking tot het gebruik van de Website. Deze cookies produceren alleen anonieme statistieken en verkeersvolumes, met uitsluiting van alle individuele informatie. U kunt meer informatie over de Google Analytics-dienst verkrijgen via de onderstaande link: https: //support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr.

2. Reclamekoekjes

Deze cookies worden geplaatst wanneer u op de "OK"-knop klikt in de informatiebanner die verschijnt wanneer u onze site bezoekt. Deze worden na uw toestemming en de opname van uw voorkeuren in uw browser gestort, de banner wordt dan niet meer op onze Site weergegeven. U kunt uw toestemming echter te allen tijde intrekken door op de onderstaande links te klikken volgens uw voorkeuren of door gebruik te maken van uw zoekmachine (zie hieronder - Mijn cookies beheren).

Deze cookies maken het mogelijk om tijdens uw navigatie op het internet informatie te verspreiden die aangepast is aan uw interessegebieden op onze site of buiten onze site om. Ze worden met name gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om ons te helpen de effectiviteit van een reclamecampagne te meten. Wij gebruiken hiervoor de onderstaande cookies.

Uitgeverij

Naam

Doelstelling

Dubbelklik op Adwords (Google)

IDE

DoubleClick en Adwords, worden door Google gebruikt om de acties van de websitegebruiker vast te leggen en te rapporteren nadat deze een van de advertenties van de adverteerder heeft gezien of erop heeft geklikt om de effectiviteit te meten en gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren. U kunt nu uw voorkeuren wijzigen via de onderstaande link: https: //support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr.

Bing

MUIDB / MUID /1P_JAR / ANID / DV /NID/ TOESTEMMING

Bing wordt door Microsoft gebruikt om de acties van de internetgebruiker van de site op te nemen en te rapporteren nadat ze een van de advertenties van de adverteerder hebben gezien of erop hebben geklikt om de effectiviteit te meten en gerichte advertenties aan de internetgebruiker te presenteren. U kunt nu uw voorkeuren wijzigen via onderstaande link: https: //support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies.

Google

GoogleAdservingTest/ _gcl_au

Cookies worden ook gebruikt om advertenties te selecteren op basis van hun relevantie voor de gebruiker, om de rapportage over de campagneprestaties te verbeteren en om te voorkomen dat de gebruiker al geziene advertenties te zien krijgt. U kunt nu uw voorkeuren wijzigen via de onderstaande link: https: //support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr.

Effinity

engage660021812, engage660015534, engage660016670, engage660016888, basketbal660021812, idUf

Deze cookies maken het mogelijk om uw surfgedrag te analyseren (bekeken pagina's, uitgevoerde zoekopdrachten) om u reclameboodschappen aan te bieden op sites van derden die aan uw verwachtingen voldoen. Lijst van aangeslotenen

Criteo

Uid / zdi / optout / opt/eid / r.ack / cto_lwid / criteo_write_test

Criteo-cookies halen geaggregeerde gegevens op zonder persoonlijke identificatie om reclame te maken voor producten die op Verycook.nl worden verkocht. U kunt nu uw voorkeuren wijzigen door naar de link hiernaast te gaan: https: //www.criteo.com/fr/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers/.

Yahoo

A1 / A3 / APID / B / GUC / IDSYNC

Cookies voor analyse, gedrag en reclametargeting om relevante advertenties aan te bieden.

Facebook

datr / iem/fr/fbp

Gebruikt door Facebook om een scala aan reclameproducten te bieden, zoals real-time aanbiedingen van externe adverteerders. Om meer te weten te komen, kunt u hun beleid voor gegevensgebruik lezen: en.facebook.com/policy.php

Bewaartijd van de koekjes

Cookies die niet nodig zijn voor een gevraagde dienst worden maximaal dertien (13) maanden bewaard vanaf het moment dat ze op uw terminal zijn gedeponeerd. Aan het einde van deze periode zal uw toestemming weer nodig zijn.

Beheer mijn cookies

Indien u dat wenst, kunt u de cookies op uw computer op elk gewenst moment toestaan, blokkeren of verwijderen. Om dit te doen, moet u uw browseropties configureren of de privacyopties van uw computer aanpassen.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat het weigeren of verwijderen van onze cookies kan leiden tot het verminderen of verhinderen van de toegang tot alle of een deel van de diensten die op onze Site worden aangeboden.

Hieronder vindt u een overzicht en informatieve links over hoe u cookies kunt beheren met uw gebruikelijke browser:

 Firefox

U moet op het Firefox-menupictogram klikken, vervolgens op de knop  Extra en  vervolgens  op Opties; kies in het venster dat verschijnt voor  Privacy  en klik op  Specifieke Cookies verwijderen. Selecteer de cookies die u wilt uitschakelen en verwijder ze vervolgens. Om meer te weten te komen: het in- en uitschakelen van de cookies die websites gebruiken om uw voorkeuren te achterhalen

Chroom

U moet op het Google Chrome-menupictogram klikken en vervolgens op Instellingen.   Klik onderaan de pagina op  Geavanceerde instellingen weergeven.   Klik in de sectie Privacy en beveiliging op  Site Settings.   Om cookies uit te schakelen: Selecteer  Verbied alle sites om gegevens op te slaan  of klik op Cookies en sitegegevens.   Voor meer informatie:  Cookies verwijderen, toestaan en beheren in Chrome

Ontdek

U moet op de knop  Extra klikken  en  vervolgens  op Internet-opties. Klik onder het tabblad Algemeen op Browsing History (Browsegeschiedenis) op Settings (Instellingen) .   Klik vervolgens op  Toon bestanden  en selecteer de Cookie(s) die u wilt uitschakelen. Voor meer informatie:  Verwijderen en beheren van cookies

Safari

U moet op de knop  Settings (Instellingen) klikken  en  vervolgens  Preferences (Voorkeuren) .   Kies in het venster dat verschijnt voor  Privacy/Security  en klik op  Toon Cookies. Selecteer de cookies die u wilt uitschakelen en klik vervolgens op Clear  of  Clear All.  Voor meer informatie:  Cookies beheren

U kunt de cookies ook uitschakelen, afhankelijk van hun doel.

Via de youronlinechoiceswebsite  kun je ervoor kiezen om het plaatsen van cookies van elk netwerk te accepteren of te weigeren.

Houd er rekening mee dat Verycook niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de inhoud van hyperlinks naar bronnen buiten de Site.

9. Verdachte post? Wat is phishing

Phishing is een frauduleuze techniek die door hackers wordt gebruikt om gevoelige, persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie (bankgegevens, identiteitsdiefstal, enz.) van internetgebruikers op te halen. Hiervoor reproduceren ze het identieke ontwerp van een site of communicatie (e-mail) van een legitiem merk.

Het meest voorkomende formulier is nog steeds het versturen van een e-mail die officieel lijkt te zijn en waarvan de inhoud het slachtoffer uitnodigt om op een link te klikken die doorverwijst naar een site die ook officieel lijkt te zijn, om zo vertrouwelijke informatie te communiceren.

Hoe doen phishers het?

Phishers sturen e-mails naar een zeer groot aantal internetgebruikers waarvan de adressen illegaal zijn verzameld of automatisch zijn samengesteld door specifieke tools. Deze e-mails maken gebruik van de officiële logo's en typografieën van verschillende bedrijven zoals banken, e-commerce sites of internet service providers, en vragen de internetgebruiker om te klikken op een hypertekstlink die in het bericht is opgenomen. Het URL-adres van de link in de e-mail is ook "verborgen" om authentiek te lijken.

Phishing-e-mails zijn meestal een bedreiging voor hun slachtoffers of bevatten beloften of garanties.

Ze bevatten vaak spelfouten, syntaxisfouten of onjuiste informatie over de referenties van de klant.

De phishing-technieken worden echter verfijnd en gemoderniseerd. De modus operandi verandert niet, maar de nep-e-mails worden minder grof, vaker in het Frans geschreven en met minder fouten.

Wat moet u doen als u een frauduleuze e-mail ontvangt?

Als het een e-mail is van een bedrijf waarvan u klant bent (Verycook, bank, Treasury, EDF, etc.):

 • wees op uw hoede voor formulieren in een e-mail of op een website waarin om bankgegevens wordt gevraagd

 • in geval van twijfel, neem contact op met de klantendienst van het bedrijf om te bepalen of zij de officiële afzender van het bericht zijn

Hoe bescherm je jezelf tegen phishing?

Als algemene regel, communiceer nooit uw identifiers.

Als u een e-mail ontvangt met een link naar een online formulier waarin u wordt gevraagd uw persoonlijke gegevens in te vullen (e-mailadres, wachtwoord van Verycook, bankgegevens, enz.), hebt u een frauduleuze e-mail ontvangen en wordt u geconfronteerd met een valse Verycook site.

Verycook zal het je nooit vragen:

 • om uw bankgegevens per e-mail te verstrekken,

 • het wachtwoord voor uw account.

10. Wat als ons beleid verandert?

Verycook behoudt zich het recht voor om zijn Privacybeleid op elk moment te wijzigen en zal de gewijzigde versie op zijn Site publiceren.

Laatst bijgewerkt op 17 september 2020